About Us

2528

บริษัท ออยล์เทค แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ก่อตั้งโดยการร่วมลงทุนกับ บริษัท Oiltek Sdn.Berhad ซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร สําหรับผลิตนํ้ามันพืชและจําหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในวงการนํ้ามันพืช รวมถึง การเป็นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

2539

จากความเจริญเติบโตของบริษัทฯ และการพัฒนาศักยภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้เปลี่ยนผู้บริหารเป็นคนไทย 100% และขยายขอบข่ายของธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องสําอางค์, เครื่องดื่ม, ยา และ อื่น ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ของเราเกี่ยวข้องด้วย